جنگل هاي شمال در محاصره «پروانه سفيد آمريکايي»
خراسان - مورخ پنج*شنبه 1390/05/20 شماره انتشار 17906
نويسنده: عليرضا کافي
حدود 11هزارهکتاراز جنگل هاي شمال کشوردرحال آسيب ديدن ازآفت هاي گياهي است
11 هزارهکتار از جنگل هاي شمال کشور درمعرض آسيب آفت هاي گياهي قرار دارد.امسال با شروع فصل گرما آفتي ويرانگر جنگل هاي شمال کشور را دربرگرفته است؛ پروانه سفيد آمريکايي که هجومش به جنگل هاي سبز شمال دوستداران محيط زيست را نگران کرده است.حمله پروانه هاي سفيد آمريکايي ازجنگل هاي گيلان آغاز شد و حالا بال هايشان را کيلومترها آن سو ترحتي درجنگل هاي نکا گسترانيده اند. علي همراز کارشناس اداره محيط زيست استان گيلان از شيوع اين آفت درگستره وسيعي ازجنگل هاي استان خبردادو به خراسان گفت: منشاء اين پروانه سفيد از آمريکاي جنوبي است و کارشناسان براين باورند که چوب هاي آلوده وارداتي از آمريکاي جنوبي پاي اين آفت را به جنگل هاي شمال کشور بازکرده است.
اين برگ خوار آمريکايي هم دستاني نيز درجنگل هاي ايران پيدا کرده است؛ پروانه ابريشم باف ناجور که به درختان پيله کرده اند و آن ها را به نابودي مي کشانند.محمد تقي عموزاده معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور معتقداست طغيان کرم ابريشم باف ناجور مي تواند براي جنگل ها به خصوص جنگل هاي شمالي کشور خطرناک باشد.عمو زاده درگفت وگو با خراسان گفت: از مردم تقاضا داريم درصورت آگاهي ازمحل تجمع اين برگ خوار به ماموران اداره هاي منابع طبيعي اطلاع دهند تا منابع طبيعي وارد مبارزه با اين آفت شود.

درختاني که خاصيت برگ دهي خود را از دست مي*دهند
وي درادامه گفت: خساراتي از ناحيه اين آفت درحاشيه جنگل هاي گيلان و مازندران مشاهده شده است و اگر دو سال متوالي درختي مورد هجوم پروانه برگ خوار قرارگيرد درخت خاصيت برگ دهي خود را ازدست مي دهد و خشک مي شود.
عموزاده درباره راه مبارزه با آفات اظهارداشت: استفاده ازراه حل بيولوژيکي و مکانيکي به صورت هم زمان توسط کارشناسان توصيه مي شود چراکه هيچ کدام به تنهايي جوابگو نيست.وي تصريح کرد: استفاده ازشبه هورمون دي ميلين براي جلوگيري از دگرديسي پروانه ها را درپيش گرفته ايم.

مکاتبه با سازمان حفظ نباتاب براي وارد کردن ويروس بيولوژيک
معاون سازمان جنگل ها و مراتع مبارزه ويروسي با آفت ها را روش بهتري دانست و از مکاتبه سازمان جنگل ها با سازمان حفظ نباتات کشور براي وارد کردن ويروس بيولوژيک مبارزه با اين آفت خبر دادو اظهاراميدواري کرد: ويروس مذکور هرچه سريع تر درجنگل هاي شمال به کارگرفته شود.پروانه ها که پروازشان را ازگيلان شروع کردند حالا به آستارا،ساري و نکاهم رسيده اند.دولت البته درسفرش به گيلان بودجه ويژه اي براي مقابله با اين آفت برگ خوار درنظرگرفت.اما بودجه مصوب به عقيده بسياري ازکارشناسان محيط زيست براي کم کردن خسارت اين پروانه در جنگل هاي شمال کافي نيست.ضمن اين که پروانه هاي سفيد آمريکايي دور جديد حملاتشان را اين ماه آغاز کرده اند.
حسين ميرزايي مديرکل دفترحفاظت و حمايت سازمان جنگل ها و مراتع ازجديدترين برآوردهاي سازمان جنگل ها از ميزان خسارات وارده به جنگل هاي شمال کشور خبرداد و به خراسان گفت:حدود 11هزارهکتاراز جنگل هاي شمال کشوردرحال آسيب ديدن ازآفت هاي گياهي است که پروانه سفيد آمريکايي و پروانه ابريشم باف ناجور نيز جزو اين آفات است. وي بيشترين آسيب را مربوط به جنگل هاي استان گيلان با گستره 5هزارهکتار عنوان کردو افزود: استان مازندران با 3 هزارو 500هکتارو استان گلستان با 2 هزار و 500 هکتار جنگل دو استان ديگري است که از اين آفت آسيب ديده اند.
اين مقام مسئول درسازمان جنگل هاو مراتع با تاکيد بر اين که تمامي درختان 11هزار هکتار جنگل ذکر شده از اين پروانه ها آسيب نديده اند گفت:دربرخي مناطق آسيب ها لکه اي ودرحد چندين درخت درهرهکتاربوده است.برآورد کارشناسان از خسارت کامل جنگل ها از اين پروانه 250هکتاراست.
وي مجموع جنگل هاي شمال کشور را 1.9ميليون هکتاراعلام کرد و گفت:به تازگي برخي بيماري ها درجنگل ها گزارش شده است که ازآن جمله مي توان به بيماري مرگ نارون، پوسيدگي ريشه و پوسيدگي زغالي بلوط اشاره کرد.وي برکنترل بيولوژيک و مکانيکي آفت ها تاکيد کردو افزود:کنترل شيميايي که پيش ازاين دراستان گيلان به کارگرفته شد نمي تواند تاثيرچنداني درکنترل اين آفت داشته باشد وبايد کنترل*ها با اولويت بيولوژيک و بعد از آن مکانيکي صورت پذيرد.

بايد بانگاهي ويژه به جنگل ها و مراتع نگريست
وي مقوله گياه پزشکي و بحث بيماري هاي جنگل و مرتع را نيازمند حمايت هاي جدي تري دانست و گفت:حوزه اراضي کشاورزي با 18ميليون هکتار اراضي داراي سازمان مستقلي تحت عنوان سازمان حفظ نباتات است اما جنگل ها و مراتع کشور با وجود گستره 100ميليون هکتاري سازماني مستقل براي کنترل آفت ها و بيماري هاي گياهي دراختيارندارد.به همين منظور بايد بانگاهي ويژه به جنگل ها و مراتع نگريست و برخي کشورهاي توسعه يافته را که سازماني مستقل براي مبارزه با آفت هاي جنگل ومراتع ايجاد کرده اند الگو قرارداد.وي يادآور شد کنترل آفت هادرطبيعت بايد منطبق بر اصول طبيعي باشد ودرهمين راستا سازمان جنگل هاو مراتع از دستاوردهاي موسسه تحقيقات گياه پزشکي و موسسه تحقيقات سازمان جنگل ها براي بهره برداري عملي استقبال خواهد کرد.
وي اظهاراميدواري کرد دانشگاه ها و مراکز علمي با تعامل نزديک ترخود با سازمان جنگل ها و مراتع بتوانند کنترل بيولوژيک آفت ها درکشور را بيش ازپيش اجرايي کنند.