سن آئلیا

Aelia acuminate


مشخصات ظاهری :

به طول 5/10 – 9 میلی متر ، بدن تخم مرغی شکل
سر مثلثی کشیده و پشت سينه ی اول دارای 3 خط طولی روشن است . سينه ی دوم نیز دارای شياری در وسط می باشد .
پنجه ی پا 3 بندی است . پاهای وسط و عقبی درسطح خارجی نزدیک انتهای ران دارای يک خال سياه است .
پوره ها به رنگ زرد ليموئی هستند که بتدريج قهوه ای رنگ می شوند.

گياهان ميزبان ونحوه ی خسارت :

به انواع گندميان حمله می کند ( خانواده ی Graminae )
پوره ها از شيره ی گياهی دانه های نيمه رس و رسيده و نيز شيره ی گياهی ساقه ی گندم تغذيه کرده و باعث خسارت می شوند .
اگر خوشه های گندم هنوز کامل تشکيل نشده باشند ، تغذيه آنها از شيره ی گياهی باعث خشک شدن ساقه و برگ مرکزی می گردد ولی اگر در زمان تشکيل خوشه از شيره ی گياهی تغذيه کند باعث خشک شدن و سفيد شدن خوشه ها می شود ، در اين مرحله هيچ دانه ای تشکيل نمی شود و خوشه پوک و فاقد دانه می گردد.

آرد حاصل از دانه های خسارت ديده خاصيت نانوايی خود راا از دست می دهند .

زراعت جو به خاطر زود رس بودن به علت اينکه در زمان حمله سن ها ، دانه ها سفت و سخت شده و غذای مناسبی برای سن ها محسوب نمی شوند معمولا از خسارت آنها محفوظ می مانند.


زيست شناسی :


زمستانگذرانی به صورت حشره ی کامل در مزارع برداشت شده ، زمين های باير و نقاط پست دامنه ها انجام می شود .
برخلاف سن گندم ، سن آئليا برای زمستانگذرانی پرواز انجام نمی دهد و زمستان را معمولا در زير گياهان مختلف حتی زير سنگ ها و علوفه ی خشک می گذراند.

در بهار حشرات ماده پس از جفت گيری تخم های خود را به صورت دسته جات 16-10 عددی اغلب روی گياهان وحشی و گاهی روی ساقه و برگ گندم قرار می دهند.

پوره ی سن 1 خيلی کم تحرک بوده ، به صورت توده ی کروی شکل در یکجا جمع می شوند ولی از سن 2 فعال شده و تا سن 4 از گياهان وحشی تیره گندمیان تغذيه می کنند . از سن چهارم به بعد و نيز سن بالغ از دانه های گندم تغذيه می نمايند .