ملخ ايتاليايی

Calliptamus italicus

خانواده : Acrididae

زير خانواده ی : Catantopinaeمشخصات ظاهری :
حشره ی نر به طول mm 25 – 16 و حشره ی ماده به طول mm 35-20 است.

به رنگ زرد تا قهوه ای ، گاهی قهوه ای تيره با لکه های خاکستری يا قهوه ای می باشد.

مهمترين مشخصه ی اين حشره وجود 3 خط طولی برجسته در روی پيش گرده يکی در وسط و 2 عدد در طرفين ، می باشد .

همچنين پيش گرده دارای 3 شيار عرضی است که خطوط برجسته ی طولی را قطع می کند.

بالهای جلويی با لکه های ريز قهوه ای و نامنظم می باشد . ران پاهای عقبی بسيار قوی در سطح داخلی به رنگ قرمز با 3 لکه ی تيره رنگ ، همچنين ساق پاهای عقبی به رنگ قرمز روشن است .

کپسول تخم به شکل استوانه ای و راست بوده و کمی خميدگی دارد.

طول کپسوول تخم mm 35 می باشد.

پوره ها ابتدا به رنگ قهوه ای مايل به خاکستری بوده ولی در سنين آخر پورگی شبيه حشرات کامل می باشند.

گياهان ميزبان و نحوه ی خسارت :
به گياهان جنس Artemisia ( درمنه ) و salvia ( مريم گلی ) که عمدتا درر حاشيه ی مزارع و کنار جاده ها وجود دارند . همچنين به اغلب گياهان مرتعی حمله می کند.

در صورت افزايش جمعيت و طغيان آنها به محصولات زراعی به خصوص غلات ، گياهان صيفی و صنعتی حمله می کنند و با تغذيه از اندامهای هوايی باعث خسارت می گردند.


زيست شناسی :

زمستانگذرانی به صورت تخم در داخل کپسول تخم می باشد .

وجود رطوبت کافی در مجاورت تخم ها ضروری است .

حشره ی ماده تخم های خود را به صورت دسته جمعی در يک منطقه ی مشخص قرار می دهد.

هر حشره ی ماده حدود 4 تا 6 کپسول تخم می گذارد در هر کپسول تخم 25 تا 30 عدد تخم وجود دارد.

دارای 5 سن پورگی می باشد که جمعا 5 تا6 ماه طول می کشد .

ملخ ايتاليايی به نام ملخ بومی نيز معروف است و يک نسل در سال دارد.