شب پره گاما

Plusia gamma

Phytometra gamma

Autographa gamma

خانواده ی Noctuidae


لاروها سبز و دارای 3 جفت پای شکمی است.
شفيره سياه و داخل پيله ی نيمه شفاف
در مرحله ی لاروی از بافت های پارانشيمی برگ تغذيه می کند.
بيشترين خسارت در نسل اول روی چغندر قند است.
زمستان بصورت لارو در لابلای بقايا ، کلوخ ها و خاک ، تخم ها را بصورت منفرد يا دسته ای می گذارد.
در هر سال 3 تا 4 نسل دارند.کنترل :

با توجه به اينکه عمده محل فعاليت در مناطق معتدل نيمه گرمسيری است.
مبارزه با ساير آفات عمده ( مثل کرم برگخوار ) ، روی اين آفت هم موثر است .