پروانه ي آردEphestia kuehniella
از خانواده ي pyralidaeزمستان به صورت لارو ولي در انبارهاي گرم بطور دائم فعال است .
لاروها از مواد آردي تغذيه مي كند و براي حفاظت خود يك پيله ي ابريشمي به دور خود تنيده و در داخل آن پنهان مي شوند .لاروها قدرت جابه جايي و تغيير مكان نيز دارند و اغلب چنان آرد را مورد حمله قرار مي دهند كه غير قابل مصرف مي شود .


علاوه بر آرد از ميوه ي خشك و قارچ تازه و خشك هم تغذيه مي نمايند.