خانواده Syrphidae

مگس های سيرفيد يا مگس های گل


اين خانواده گروه بزرگی را تشکيل می دهد و بسياری از گونه های آن خيلی فراوان هستند . سيرفيد ها ممکن است تقريبا در همه جا يافت شوند ، اما گونه های مختلف در محيط های باتيپ متفاوت زندگی می کنند . مگس های بالغ اغلب در اطراف گل ها بسر می برند و بطور مداوم بصورت در جا بال می زنند . گونه ها ی مختلف بظاهر تفاوت نسبتا کمی باهم دارند ، اما ( با چند استثنا ) بوسيله رگبال کاذب بال در بين رگبالهای Radius و Media شناخته می شوند.
بسياری از آنها بوضوح رنگی بوده و شبيه انواع زنبورهای عسل يا زنبورهای زرد هستند و بقيه مشابه زنبوران بامبوس می باشند.
هيچکدام از سيرفید ها انسان را نيش نمی زنند .

لارو سيرفید ها از نظر محيط زيست و شکل ظاهری بطور قابل توجهی متفاوت هستند .

عده زيادی شکارچی شته ها می باشند ، تعدادی در لانه حشرات اجتماعی ( مورچه ها ، زنبورها و موريانه ها ) ، تعدادی در لابلای نباتات در حال فساد و چوب های پوسيده ، بعضی در محيط های آبی بشدت آلوده و تعداد اندکی از آنها روی گياهان زندگی می کنند .

لاروهای Eristalis که در آب های شديدا آلوده زندگی می کنند ، لوله تنفسی خيلی بلند دارند و معمولا Rattailed maggots ناميده می شوند .
بالغين اين جنس شبيه زنبوران عسل هستند . لاروهای دم دار گاهی مسئول ايجاد مياز گوارشی در انسان می باشند .

گونه های شناسايی شده ای که تابحال در ايران گزارش شده اند بشرح ذيل می باشند :

1- گونه Episyrphus balteatus : در تمام نقاط ميوه کاری ايران کم و بيش رايج بوده و به گونه های مختلف شته از جمله Aphis pomi ، Dysaphis plantaginea و D. pyri حمله می کند و از موثرترين شکارچی های اين خانواده می با شد.

2- دوگونه از جنس Metasyrphus که از شته های کلم استفاده می کنند.

3- چهار گونه از جنس Paragus شته های درختان ميوه و نيز شته های کلم را مورد حمله قرار می دهند .

4- گونه Scaeva pyrastri L.
5- گونه Episyrphus auricollis ، مهمترين شکارچی شته های درختان ميوه سردسيری است .
6- سه گونه از جنس Sphaerephoria ، شته های جنس Dysaphis را شکار می کنند .
7- گونه Syrphus torus Ost. ، يکی از شکارچی های شته هاست ، اما نقش چندانی در کاهش جمعيت شته ها ندارد .
8- گونه Syrphus ribesii L. ، از شته های سيب و گلابی (D.plantaginea و D.pomi ) تغذيه می کند.
9- گونه Volucella zonaria Poda ، شکارگر شته سياه باقلا است .
10- گونه Syrphus vitripennis از دشمنان طبيعی شته های سيب و گلابی است که توسط ملکشی (1375) از استان خراسان گزارش شده است .


منبع:حشره شناسی