زير راسته Nematocera

خانواده Bibionidae

(مگس های مرداب)

مگس های مرداب حشراتی کوچک تا متوسط اندازه ، معمولا تيره رنگ ، مودار يا درشت مودار ، با آنتن کوتاه هستند که آريستای آنها در پايين صورت قرار دارد .قفس سينه در اکثر آنها قرمز يا زرد رنگ است .بال ها اغلب دارای لکه ای سياه نزديک انتهای R1 می باشند.حشرات بالغ در بهار و اوايل تابستان متداولترين حشرات بوده و بعضی اوقات فراوانند. لاروها در مواد آلی در حال پوسيدن و در ميان ريشه گياهان زندگی می کنند.گونه ای از اين خانواده به نام Plecia nearctica Hardy که در نواحی خليجی يافت می شود ، گاهی در دستجات انبوه نيز مشاهده می شود ( معمولا در ماههای می و سپتامبر ).
اتومبیل هايی که از ميان اين دستجات عبور می کنند ممکن است در تماس با اين حشرات فن رادياتورشان مسدود شده و باعث داغ شدن اتومبیل گردد ، يا در شيشه جلو اتومبيل پخش شده و سبب کاهش ديد راننده شوند.
بدين ترتيب اگر اين حشرات پاک نشوند ممکن است ماشين از کار بيافتد .بعلت اينکه جنس ها ( نر و ماده ) اغلب در حالت جفت گيری ديده می شوند ، بهمين دليل اين حشرات را معمولا " Love bugs" می گويند.گونه Bibio hartulans L. از اين خانواده در ايران شناسايی شده و در تمام مناطق کشور انتشار دارد .لارو اين مگس در داخل خاک به بذور تندش يافته و گياهچه های گياهان زراعی نظير چغندر قند ، گندم و سيب زمينی حمله می کند.

منبع:حشره شناسی