زنبور برگخوار رز
Arge rosae
Hymenoptera
Symphyta
Argidae

مشخصات ظاهري :

حشره ي كامل زنبوري است به طول 7 تا 10 ميلي متر ، شاخك ها 3 بندي بوده كه بند سوم رشد زيادي دارد سر سياه رنگ ، قفسه سينه سياه رنگ به استثناي پيش قفس سينه كه زرد رنگ است شكم به رنگ زرد مايل به قرمز مي باشد.لارو از نوع Eruciform لارو از نوع ارسي فرم با بيش از 5 جفت پاي كاذب شكمي است.

در اين لاروها در هر طرف سر 1 عدد چشم ساده وجود دارد .

لاروها به رنگ زرد روشن تا سبز روشن هستند.

داراي سر سياه رنگ بوده و روي حلقه هاي بدن لكه هاي سياه رنگ زگيل مانند به صورت رديفي وجود دارد .گياهان ميزبان و نحوه ي خسارت :

به انواع رز و رزهاي وحشي (نسترن) حمله نموده و خسارت مي زنند .

لاروهاي اين زنبور با تغذيه از اپيدرم فوقاني برگهاي گياهان ميزبان خسارات بسيار زيادي وارد مي كند و فقط رگبرگها واپيدرم تحتاني از حمله اين آفت مصون يا محفوظ مي ماند.

برخي مواقع حتي اپيدرم تحتاني نيز مورد تغذيه قرار گرفته و فقط رگبرگ ها باقي مي مانند .

حشرات كامل ماده با تخمريزي در داخل بافتهاي نهالهاي جوان خساراتي را به گياهان وارد مي كنند .


زيست شناسي :
زمستانگذراني به صورت حشره كامل داخل خاك صورت مي گيرد .
در اواخر ارديبهشت ماه يا اوايل خرداد ماه حشرات كامل ظاهر مي شوند .
حشرات ماده پس از جفت گيري تخمهاي خود را به وسيله تخمريز اره اي شكل خود در داخل دمبرگ يا شاخه هاي جوان و گاه روي پهنك برگ قرار مي دهند.

لاروها پس از خروج از تخم روي پهنك برگ پراكنده مي شوند .


دوره ي لاروي تقريبا يك ماه طول مي كشد.

شفيره اين حشره داخل پيله در روي گياه تشكيل مي شود و حشره ي كامل نسل دوم در اوايل مرداد ماه ظاهر مي شود.

اين آفت 2 نسل در سال دارد.


كنترل :

به محض مشاهده اولين علايم خسارت روي بوته هاي رز با استفاده از سم ديپتريكس به نسبت 5/1 در هزار سمپاشي مي شود.