واقعا شرم اوره چطور دلشون میاد موجود به این نازی و کوچیکی و اینجوری بکشن
ابهتره بحث اینجا رو با بحثهای پوچ و دلایل واهی گیاهخواری قاطی نکنیم فکر نکنم گنجشک ازاد و کوچک ربطی به گاو و گوسفند داشته باشه