دیده بان حقوق حیوانات : به نقل از خبر آنلاین دانش -طبیعت - راشل بورخس یک سالی است که از یک قطعه شیر فلج به نام آریِل مراقبت می*کند. این قطعه شیر ۳ساله و ۱۴۰٫۶ کیلوگرمی در اثر بیماری نخاعی، توانایی حرکت دست*وپاهایش را از دست داده است.
هزینه*های نگهداری از این شیر افلیج که در سائوپائولوی برزیل به*سر می*برد از کمپین اینترنتی تامین می*شود.