سوسک های خاکزی carabidaeويژگی حشرات کامل :
1- به اندازه متوسط تا بزرگ بوده
2- شاخک نخی
3- آرواره های بالا بزرگ طويل و بزرگ هستند
4- پيش گرده رشد خوبی دارد
5- کناره بالپوش ها ضخيم شده و روی بالپوش ها شيارهای طولی ديده می شود .


بيولوژی :
هم لارو و هم حشرات کامل شکارگر بوده و فعاليت شبانه دارند . حشرات کامل به هنگام روز در زير سنگ ها و کلوخه ها مخفی هستند . لاروها خاکزی می باشند. در برخی از گونه ها ی اين خانواده هم لارو و هم حشرات کامل گياهخوار بوده و خسارت می زنند.


مانند سوسک سياه غلات : که از برگها و خوشه های غلات تغذيه می کنند.

entomology.******.com/