خانواده membracidae ( زنجره های درختی)


در حشرات متعلق به اين خانواده پيش گرده رشد زيادی کرده و سر وشکم را می پوشاند و به اشکال مختلف ديده می شود. پوره و حشرات کامل اين زنجره ها از شيره گياهی قسمت های هوايی درختان ودرختچه ها تغذيه می کنند . در برخی از گونه ها پوره ها روی گيا هان علفی و حشرات کامل روی درختان تغذيه می کنند . اين زنجره ها 1 يا 2 نسل در سال دارند و زمستان را به صورت مرحله تخم سپری می کنند . خسارت اصلی اين زنجره ها مبوط به عمل تخمگذاری حشرات کامل ماده می باشد.مثال : زنجره سيب Cerasa bubalus .


يادآوری : زنجره ها حشراتی هستند که جهش قابل توجهی دارند ، منتهی پای عقبی جهنده ندارند و جهش بوسيله عضلات قوی در قفس سينه صورت می گيرد و نه بوسيله ماهيچه های پاها.