پسیل گلابی Psylla pyricola




بهترين موقع مبارزه عليه اين آفت آخر زمستان و مصادف با موقع تخمريزی حشرات کامل است. مبارزات شيميائی زمستانه که عليه شته ها و شپشک های نباتی صورت می گيرد به خوبی روی اين آفت هم موثر واقع می شود. به تجربه ثابت شده است که به کاربردن امولسيون های روغنی بدون سم چنانکه بايد روی اين آفت موثر نيست ، زيرا حشرات کامل از نقاط ديگر بر روی درختان روغن پاشيده شده پرواز می کنند و آلودگی دوباره ايجاد می شود. مبارزه تابستانه با يکی از سموم فسفره نفوذی مانند اکامت به نسبت يک در هزار ، يا زولن به نسبت دو در هزار همراه با مويان روی اين آفت به خوبی اثر می کند .

entomology.******.com