ملخ شاخک کوتاه Acrididae

طول شاخک در اين خانواده طويل تر از ران پای جلويی و 8 تا 28 مفصلی، نخی شکل شمشيری ، سنجاقی يا برگی شکل است . پيش گرده کوتاه و شکم را نمی پوشاند. کارن های طرفين رشد کرده است . سطح داخلی ران پای عقب در قاعده با برآمدگی غده ای شکل روی کارن ميانی است.پنجه ها 3 مفصلی ، در طرفين اولين مفصل شکم ، دستگاه شنوايی (Tympanic organ ) قرار دارد و انتهای تخمريز معمولا خميده و قلابی شکل است. گونه های متعددی از ملخ های بومی و مهاجر در اين خانواده قرار دارد که در مزارع و بيابان ها زندگی می کنند .

اين ملخ ها سطح انتشار وسيعی در دنيا دارند و تمام گونه ها گياه خوارند . بعضی از گونه ها از آفات مهم گياهان زراعی بشمار می روند.

http://entomology.******.com