پروانه جوانه خوار گلسرخیان Archips rosanus


مشخصات ظاهری:

اين شب پره به رنگ قهوه ای روشن است . در روی بالهای جلوئی لکه های سفيد رنگ مشاهده می شود . عرض حشره با بالهای باز حدود 20 تا 25 ميليمتر و به طول 18 ميليمتر است. لاروها به رنگهای متغير و معمولا سبز روشن با سر و پشت سينه قهوه ای رنگ ديده می شوند .

مبارزه :


در صورت شدت خسارت اين آفت کاربرد زولن 35 درصد يا گوزاتيون 20% به نسبت 2 در 1000 نتيجه رضايت بخش می دهد. مبارزه زمستانه روی تخم های اين آفت اثر قابل توجه دارد.

entomology.******.com/