خرگوش کالیفرنیایی Californian Rabbit
گوناگونی :


استاندارد .سفید همرا با مشکی بر روی بینی ،گوش ها ،پاها ،دستها و دم !چشم های اینگونه صورتی است .


وزن :

نر های وزنی ما بین 8 تا 10 پوند و ماده ها وزنی ما بین 8.5 تا 10.5 پوند دارند .(8 پوند=3.6کیلوگیرم ، 10پوند=4.5 کیلوگرم ،8.5=3.9 کیلوگرم و 10.5=4.8 کیلوگرم )

خصوصیات فیزیکی :

خرگوش کالیفرنیایی یکی از گونه های سخت خرگوش است . بدن این خرگوش طول متوسط و حالت دایره ای دارد . رنگ ها دلیلی برای ارامش چهره شان است .

شخصیت :

خرگوش های کالیفرنیایی بسیار ارام هستند .

نوع خز و اراستن :

خرگوش کالیفرنیایی دارای خزی بسیار کوتاه است که بسیار نزدیک به بدنش است . برای این خرگوش ها اراستن با برس هفته ای یک بار خیلی زیاد است اما شاید در فصل ریزش مو انها به بیش از هفته ای یکبار برس کشیدن نیاز داشته باشند .

مترجم:پارنیا.خ

منبع: petpeoplesplace