خرگوش صحرایی بلژیکیوزن:وزن نرها بین 6 پون تا 9.5 پوند و وزن ماده ها نیز 6 تا 9.5 پوند است (2.73 تا 4.32کیلو )


خصوصیات فیزیکی :
خرگوش صحرایی بلژیکی همانند خرگوش جک است . این خرگوش ها قوهای هستند و بدن باریک و بسیار کشیده ای دارند و کاملا قوس بدنشان پیدا است . گوشهای انها بلند و باز است همچنین انها دم بلند و باریکی دارند .
شخصیت (خصوصیات رفتاری ):خرگوش بلژیکی صحرایی بسیار مهربان است اما انها به راحتی میتوانند بپرند و فرار کنند . این خرگوش ها علاقه بسیاری به بازی کردن و بازیگوشی کردن دارند که نگهاری انها میتواند باعث مشغولیت برای شما شود .


پوشش و اراستن خز :خرگوش بلژیکی صحرایی خزی بسیار کوتاهی دارند که سفت است . انها نیاز به رسیدگی زیادی برای خز خود ندارند و اراستن انها بسیار راحت است . تنها نیاز معمولی انها به اراستن در فصل ریزش مو است .مترجم:پارنیا.خ
منبع :petpeoplesplace.com