دیده بان حقوق حیوانات : یک پلنگ وحشی در روستای پراکاش ناگار در منطقه بنگال غربی هند، با حمله به ۶ روستایی، آنها را به شدت زخمی کرد.
به گزارش عصر ایران بنا به اعلام مقامات محلی حال یک جنگلبان بسیار وخیم است و ۵ نفر دیگر نیز جراحاتی برداشته اند. این پلنگ در نهایت با شلیک دو گلوله کشته شد.