دیده بان حقوق حیوانات: گروهی از زیست شناسان بین المللی در بررسیهای خود نشان دادند که خرسهای قطبی بزرگ با توانایی شنا کردن اصلیت ایرلندی دارند.
به گزارش مهر، تیمی متشکل از دانشمندان ایرلندی، روسی، اسپانیایی، سوئدی، انگلیسی و آمریکایی با بودجه شورای تحقیقات اروپا کشف کردند که شجره خانوادگی خرس قطبی امروزی می تواند به یک ماده خرس قهوه ای برسد که حدود ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار سال قبل در اواسط آخرین عصر یخبندان در ایرلند امروزی زندگی می کرده است.
این زیست شناسان در بررسیهای خود توضیح دادند که تغییرات آب و هوایی چگونه بر روی ورقه های یخی اقیانوس اطلس شمالی تاثیر گذاشت و سبب شد زیستگاههای خرسهای مختلف به هم نزدیک شوند.
نتیجه این ادغام زیستگاهها ترکیب نژادهای مختلف خرسها بود و بنابراین DNAمادری خرسهای قهوه ای ایرلندی در خرسهای قطبی امروزی وجود دارد.
این محققان با بررسی DNA میتوکندریال ۲۴۲ خرس قهوه ای و خرس قطبی که در دوره زمانی ۱۲۰ هزار اخیر در فضاهای جغرافیایی مختلف زندگی کرده بودند به این نتایج دست یافتند.
نتایج این کشف می تواند اطلاعات جدیدی را درباره تبارشناسی خرسهای قطبی ارائه کند و حفاظت از این گونه های در معرض خطر را بهبود بخشند.
امروز تفاوتهای بسیاری میان خرسهای قطبی و قهوه ای به ویژه از نظر ابعاد بدن، پوست ، رنگ و نوع خز، ساختار دندانها و بسیاری دیگر از خصایص فیزیکی و همچنین تفاوتهای رفتاری وجود دارد. به طوریکه خرسهای قهوه ای شناگران ماهری هستند و قادرند خود را با سبک زندگی در قطب شمال سازگار کنند اما خرسهای قهوه ای با مناطق کوهستانی، جنگلها و دره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی خو گرفته اند.
این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: “علیرغم وجود این تفاوتها ما می دانیم که نژادهای این دو گونه در طول ۱۰۰ هزار سال اخیر در هم ممزوج شده اند.”