آموزش

من چندین جلسه برای اموزش پاسخ دادن به کلیکر توسط "کاسپین" وقت گذاشتم. بطوری که در پایان هرجلسه

5دقیقه ای , هنگامی که صدای کلیکر را میشنید سریعا سرش را به طرف من برگردانده و تکان میداد .این تصویر یک کلیکر است
البته من چندین جلسه تمرینی برای تقویت یادگیری اش گذاشتم .

پس از چندین بار او میدانست هر کلیک به معنای جایزه است و این چیزی بود که من دنبالش بودم.
مرحله ها

مرحله اول: کلیک کنید و به سگ تان یک جایزه بدهید.

مرحله دوم: چندین بار این کار را تکرار کنید .شما با تکرار کردن این عمل به سگ خود

می اموزید که جایزه و کلیک با هم مرتبط هستند و اگر یاد بگیرد پاداش خواهد گرفت.

مرحله سوم: برای حفظ این ارتباط باید این قانون را رعایت کنیم : هرگز بدون جایزه

کلیک نکنیم. هرگز بدون کلیک جایزه ندهیم

این قانون یک استثنا دارد و آن در دستور ( بیا ) یا فراخوانی سگ است.


مترجم : نفیسه
منبع:Dogs | Dog Training