خرگوش American Sableگروه :تجاری


تنوع: خز . بدن انها قهوه ای پر رنگ و کنار گوش ها ،صورت ،پاها ،پشت و قسمت دم رنگ تیره تری نسبت به بقیه قسمت های بدنش خواهد داشت .


وزن : وزن در نر این خرگوش از 7 پوند تا 9 پوند است و در ماده ها از 8 تا 10 پوند می باشد
ویژگی های فیزیکی :این خرگوش ها رنگ متفاوتی با بقیه خرگوش ها دارند و کاملا رنگشان واضح می باشد !انها دارای چشم های می باشند که قرمز یاقوتی در ان برق می زند .انها بدنی بسیار نرم و کروی دارند .


شخصیت: این خرگوش ها رفتار بسیار متفاوت و دوستانه ای دارند و از توجه دیگران بسیار لذت می برند .

خز و اراستن ان : خز انها بسیار نرم ، پر و بلند است . رشد موهای انها بیش از رشد طبیعی بقیه خرگوش ها می باشد که این نشان دهنده ان است که این خرگوش ها نیازمند اراسته شدن به صورت مرتب دارند و شاید وقتی که برای اراسته کردن خز انها میگذارید از بقیه خرگوش ها بیشتر باشد شما میتوانید از یک برس که موهای اضافی را بگیرد برای اینکار استفاده کنید .


مترجم:پارنیا.خ