خرگوش چین چیلای امریکاییخرگوش های چین چیلای امریکایی که به چینچیلا های سنگین وزن معروف هستند و کمی بزرگتر از اندازه عادی یک چین چیلای معمولی می باشند . پرورش این خرگوش ها در اصل به علت اندازه بزرگشان می باشد . خرگوش های چینچیلای امریکایی برای اولین بار در مزرعه ای در فرانسه پرورش داده شده اند .ورود انها به امریکا در سال 1919 صورت گرفته است .

خرگوش های چین چیلا خرگوش هایی با وزن بالا و بزرگ هستند که میتوانند حیوانات خانگی بسیار صبور و دوست داشتنی باشند .خرگوش های چین چیلای امریکایی نیاز به ارا ستگی های معمولی نخواهند داشت .وزن این خرگوش ها در هر دو جنسیت متفاوت است . این خرگوش های هیکلی از میان بدنشان خطی به حالت منحنی وجود دارد که از گردنشان شروع میشود و تا دمشان ادامه خواهد داشت .انها گوشهایشان را صاف نگه میدارند این یکی از عادات جالب انها است .. شاید قضاوت در مورد نژاد این خرگوش ها مهم تر از رنگ انها باشد . خرگوش های چین چیلای امریکایی رتبه ششم را در پرورش به خود اختصاص داده اند . خرگوش های امریکایی متاسفانه برای فراورده های گوشتی در برخی کشور ها پرورش داده شده و استفاده میشوند .این خرگوش اها در اصل به خرگوش های چین چیلای امریکایی سنگین وزن معروف هستند .
خرگوش های چین چیلای امریکایی پرورش دهندگان خوبی هستند و معمولا در هر مرتبه تولید مثل تعداد بچه هایشان بین 7 تا 10 عدد است .

مترجم:پارنیا.خ

منبع:Chinchilla rabbit - Wikipedia, the free encyclopedia