رفتـار تولید مثل:

شهوت ممکن است خوب واضح باشد و تلاش زیاد را شامل شود، ژست جفت گیری و تحریک پذیری خرگوشهای نر خسته این امر را نشان می دهد. خرگوش های خانگی ماده تحریک تخمک گذاری را در اختیار دارند. جفت گیری خودش باعث تخمک گذاری می شود. هر چند دیگر محرکهایی مانند ترشح ماده تحریک کننده دیگر خرگوشهای ماده زمانی که در مکان شلوغ کوچکی قرار می گیرند ممکن است باعث تخمک گذاری شود که – با توجه به قانون- منجر به بارور کردن آن می شود. رفتار خرگوش ماده حامله تغییر می کند. پس از تخمک گذاری آنها نزدیک های خرگوشهای نر را رد می کنند در ارتباط با عملکرد این مجموعه پیچیده تا ۱۴ الی ۱۸ روز پس از تخمک گذاری غدد پستانی متورم و ترشح مواد لزجی رحمی مشاهد شده است. در انتهای دوره ی بارداری وی آماده برای زایمان می شود او در این دوره بی خواب می شود، شروع به لانه سازی می کند و موهایش را می کند. رفتار غده وذی با رور کردن را در ۲ الی ۳ روز متوقف می کند. تلاش موجود جفت گیری خرگوش ماده دو رور پس از اولین جفت گیری اغلب از حاملگی جلوگیری می کند. همچنین این وجود دارد که خرگوش ماده حامله تکرار جفت گیری را رد می کند. میزان بالای پروژستون در بیشتر خرگوشهای ماده باردار مانع چرخه جنسی می باشد. هر چند استثناء هایی وجود دارد. برخی از خرگوشهای ماده حامله قوی (درنیمه دوم بارداری) مایل به جفت گیری می شوند و این قضیه همچین اتفاق می افتد. در حدود ۱۰ روز پس از جفت گیری نطفه ها ممکن است به خوبی حس شود. خرگوشهای ماده نابارور، بارور و باردار باید از یکدیگر جداشده باشند، خرگوشهای ماده ممکن است همچنین پس از عملکردهای هورمونی مناسب بارور شده باشد

iranpest.blogdoon.com