پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو (قامشلو،قمشلو)پارک ملی وپناهگاه حیات وحش قمیشلو علاوه بر دارا بودن ارزش زیست محیطی به خاطر حیات وحش گیاهی وجانوری از نظر تاریخی هم به علت وجود قلعه ها وبناهای مربوط به عصر قاجاریه اهمیت دارد .این منطقه از شکارگاههای تاریخی ایران در عصر قاجار هم بوده زیرا تعداد قوچ ومیش وحشی آن نسبت به وسعت منطقه تراکم زیادی داشته است همچنین به علت دارا بودن وحوش فراوان مانند آهو ،بز کوهی،باعث شده بود تا ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه وحاکم اصفهان این منطقه را به عنوان شکارگاه خود در نظر بگیرد.او مدت زیادی در این منطقه به شکار وتفریح می پرداخته است .در سال ۱۳۴۳کانون شکار ایران این منطقه را با وسعت ۳۷هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شده در نظر گرفت.درسال ۱۳۵۰منطقه سیاه کوه وعمر کوه در مجاور منطقه حفاظت شده به عنوان منطقه شکار ممنوع تصویب شد در سال ۱۳۷۴با الحاق دو منطقه حفاظت شده وشکار ممنوع ،پناهگاه حیات وحش قمیشلوبا مساحت ۸۶۶۸۵هکتار به تصویب رسید ودر نهایت در سال ۱۳۸۶با الحاق سه منطقه امن کرالیاس،کهوکولاسمیان۳۰۰۶۹ هکتار از این پناهگاه به پارک ملی ارتقاءسطح پیدا کرد.
موقعیت جغرافیایی:


پارک ملی وحیات وحش قمیشلو در استان اصفهان در ۴۵کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان قرار دارد این منطقه در عرض جغرافیایی۵۰درجه و۵۹دقیقه و۴۴تا۵۱درجه و۲۸دقیقه و۱۷ شرقی واقع شده است مساحت آن۸۶۶۸۵هکتاروحداقل ارتفاع آن۱۶۸۷متر وحد اکثر آن۲۷۶۷متر در حوزه جنوبی است.این منطقه از شمال با شهر های دهق و علویجه وروستا های هسنیجه وحسین آباد واز غرب با روستای میر آباد ،مبارکه،محمدیه،افجان،تندر ان،ورپشت،جاجا واز جنوب با شهر های نجف آباد ویلاشهر و***** شهر واز شرق باشهرهای اصفهان شاهین شهر وروستای جهاد آباد ارتباط دارد.
اقلیمبیشتر اقلیم منطقه نیمه خشک بیابانی وقسمتهای کوچکی در ارتفاعات نیمه مرطوب هستند .میانگین دمای سالانه ۵/۱۱ومیانگین دمای سردترین ماه سال ۶/۱-وگرمترین ماه سال ۹/۲۳درجه سانتی گراد می باشد.دراین منطقه پر باران ترین فصل سال به ترتیب زمستان،پاییزوبهار می باشد که به ترتیب ۵/۴۸و۶/۲۸و۷/۲۱درصداز کل بارش سالانه را به خود اختصاص می دهد.
سیمای طبیعیدریک نگاه کلی پارک وپناهگاه حیات وحش قمیشلو شامل دو بخش اصلی :ارتفاعات ودشت می باشد.
ارتفاعات به صورت پراکنده درقسمتهای مختلف دیده می شوندلیکن در بخش جنوبی بیشتر هستند.حداقل ارتفاع از سطح دریا۱۶۸۷دربخش غربی وحداکثر ارتفاع۲۷۶۷متر در بخش جنوبی حوزه است.بخش غربی منطقه دشتی وکم ارتفاع است ولی مناطق دشتی نیز محدود به بخشغربی نبودهبلکه در سایر بخش های حوزه به صورت خصوصی در قسمتهای میانیدر بین ارتفاعات مختلف حوزه قرار دارد
شبکه زهکشی حوضه را تعدادی آبراهه های فصلی سرگردان تشکیل می دهند که در چهار جهت شمالی،جنوبی،شرقی و غربی ،منطقه را زهگشی می کنند. به علت یکروکلیمای حاکم بر بخشهای مختلف واختلاف ارتفاع موجود در منطقه محدوده قمیشلو را می توان به سه زیستگاه بزرگ تقسیم کرد.
۱-زیستگاه کوهستانی وبرفگیر :این نوع زیستگاه شامل مناطق کوهستانی ومرتفع با شیب تند وبرفگیر وآب وهوای ییلاقی که پوشش گیاهی آن شامل علفزارها،بوته زار هاوتک درختان بنه وبادام می باشددارای زمستانی سردوتابستانی معتدل ومناسب برای زیست بز وکل ودر ارتفاع پاپین ترمناسب برای زیست قوچ ومیش مخصوصادرتابستان است.
۲-زیستگاه تپه ماهوری:این نوع زیستگاه به علت داشتن شیب وارتفاع کم وآب وهوای معتدل وپوشش گیاهی مناسب ،وجود آبشخورهای طبیعی ومصنوعی ضریب امنیتی مناسبی برای قوچ ومیش وحشی می باشد .
۳-زیستگاه دشتی واستپی:


دشتهای کوچک وبزرگ بین کوههاقرار گرفته به نظر جدا از هم هستند اما با هم مرتبطندبخشی از نظرتامین امنیت ومنابع تغذیه وحوش حائزاهمیت اندوشرایط اکولوژی مناسبی را برای زیست آهو به عنوان شاخص ترین
حیوان دشتی در جمعیت های انبوه در محدوده این دشتهاغ یافت می شود .به گفته کارشناسان محیط زیست یکی از دلایل وجود این آهوها وجود چشمه های کوچک وپوشش گیاهی مناسب برای تکثیر آنها ست .


vahsh.ir