سنگ ماهی سمی ترین ماهی دنیا

بدون شک هیچ ماهی در دنیا سمی تر و کشنده تر از سنگ ماهی نیست. این ماهی ها نه تنها ظاهری عجیب و چندش آور دارند، که بر روی بدن آنها خارهای سمی وجود دارد که هر کس پای برهنه اش را روی آنها بگذارد، آخرین دردهای غیر قابل تحمل را تجربه خواهد کرد. به این دلیل به آنها سنگ ماهی میگویند که شباهت ظاهری به سنگ داشته و در بستر دریا و لابلای سنگها زندگی می کنند.

درون خارهای موجود بر بدن سنگ ماهی، غدد ترشح کننده سم وجود دارند. سم تولید شده توسط یک سنگ ماهی بالغ از سم یک مار کبری به مراتب قوی تر است. این ماهی با شباهتی که به صخره ها و شنهای کف بستر دارد، تشخیص آن را بسیار مشکل مینماید

منبع:iranpest