به نام ایزد توانا
بطورحتم تابه حال این سوال برایتان پیش آمده که چراکاسکوشمامانندکاسکودوست دیگرتان فلان غذارادوست ندارد؟یاچراازفلان اسباب بازی خوشش نمی آید؟چراتن صدایش بادیگری متفاوت است؟ چرااجازه نوازش سرش رابه شمانمیدهد؟چراروی دستتان نمی آید؟چرا اجازه نوازش بالها یادمش رابه شمانمیدهد؟چراتاب بازی نمیکندوچرا...........؟
درصورتیکه کاسکوی دوستتان بعضی ازاعمال ذکرشده رابااشتیاق فراوان انجام میدهدوکاسکودوست دیگرتان سایرکارهاراباذوق وشوق انجام میدهد.

حتمابارهادرکتابهایامقالات خوانده ایدیاازسایرین شنیده ایدکه رفتاروسلایق ومذاق کاسکوهاباهم متفاوت است وفقط دربعضی امورفصل مشترک دارند(مثل نحوه انتخاب جفت یانوع کلی غذایاجنسیت وگونه کاسکوها).

هرگروه ازکاسکوهاباتوجه به گونه وجنسیت وهمچنین موقعیت جغرافیایی که درآن زندگی میکرده اندرفتارهای متفاوتی باسایرگروههای هم نژادخوددارندودربین کاسکوهای هرگروه هم رفتاروغریضه ومذاق هرکاسکویی باکاسکودیگرمتفاوت است.

جواب این سوال راهم میتوان اینطوردادکه(همانندهرموجود که رفتاروشخصیتش بادیگری متفاوت است) باتوجه به ژن هرکاسکوو نوع پرورش وتربیت هرکاسکوواینکه ازتخم گذاشته شده کدام جفت کاسکوبیرون آمده ونژادوالدینش چه بوده وجوجه بزرگ یاکوچک بوده وتوسط والدینش چطورپرورش وتربیت یافته ویادرچه شرایط آب وهوایی بزرگ شده وتغذیه اش چه بوده وچه خطراتی بیشترتهدیدش میکرده ویادرچه جاهایی احساس امنیت میکرده ویاچطورصیدشده ویادرطبیعت ازتخم بیرون آمده ویانزدانسان بطورمصنوعی پرورش یافته(توسط کدام پرورش دهنده وچگونگی تغذیه اش و...)ویا........ودرنهایت اینکه باچه دیدی به سایرموجودات نگاه میکند.

سایرموجودات رابه چشم دشمن میبیندیادوست؟ازچه حیواناتی بیشتراحساس خطرمیکند؟ باکدام حیوانات احساس امنیت میکند؟وقتی گروهی به همراه سایرکاسکوهابه مزارع برای تغذیه پروازمیکردندتوسط سایرحیوانات رانده میشدند؟توسط سایرحیوانات شکارمیشدند؟ باکدامیک ازکاسکوهای هم گروه خودبیشترمانوس بوده؟و........ودرنهایت اینکه ازانسانها چه خاطره ای دارندوبه انسان به چه دیدی مینگرند؟ازانسانهایی که آنهاراصیدکرده اند؟انسانهایی که آنهاراقرنطینه ودریکجانگه داری میکردند،تغذیه وسفرشان اززادگاهشان تاکشورمقصد،تادرنهایت پرنده فروشی ها،رفتارپرنده فروشهاباآنهاوبلاخره اینکه توسط کدام دوستدارکاسکوخریداری میشوندوبه کدام خانه وچگونه واردمیشوند؟رفتارباآنهاازب دوورودبه هرخانه ای تاهنگام رام شدن وبه حرف آمدن چگونه است؟چگونه تغذیه میشوندو....؟

هرکدام ازعلل مذکوروهزاران علت دیگرباعث میشوندکه هرکاسکوشخصیت ورفتارخاص خودراداشته باشدوفقط درمواردکلی باسایرکاسکوهاوجه مشترک داشته باشد.

شمابه عنوان صاحب ومونس جدیدکاسکویتان وظیفه داریدپس ازبرآورده کردن نیازهای اولیه کاسکو(نظیرقفس مناسب،جای مناسب،غذای متنوع ومناسب و...)اطلاعات خودرادرزمینه نگهداری ازکاسکوکامل کنید(درحال حاضربه لطف اینترنت خیلی راحت میتوانیدهرمطلبی رادرباره کاسکوبخواهیدبه سرعت پیداکنیدویاتمام اطلاعات راازسایتهای مرجع به یکباره جمع آوری کنید)وباروشهای صحیح وعلمی وتجربه وثابت شده توسط سایرکاسکوداران ومشتاقان کاسکو، نسبت به تربیت ورام کردن وبه حرف آوردن کاسکواقدام کنید.

نسبت به رفتار،حرکات وصداهای کاسکوخودبسیاردقیق باشیدوهرحرکتی که بارهاتکرارمیکندوحرکات وصداهایی که درهنگام انجام هرکارازخوددرمیآوردرابه دقت درنظربگیرید(بهتراست یادداشت کنید)

هرکاسکویی درهنگام غذاوآب خوردن ویانیازبه غذاوآب حرکات وصداهایی خاص ازخوددرمیآورد.وقتی کاسکوسرخوش وخوشحال است،کسل وبیحال است،عصبانی وناراحت است،ازچیزی یاکسی میترسد،به شی یاشخص خاصی علاقمندیامتنفراست،بازی میکندیاچیزی رابرای سرگرم شدن میخواهد،ویاهرنیازیاحالتی که داشته باشدیک نوع صداویک نوع حرکت خاص خودراداردکه باهیچ کاسکوی دیگری تشابه ندارد.

این حرکات وصداها(قبل ازاینکه کاسکوشمارام شودوبه حرف بیاید)بیانگرنیازهاوهمچنین شخصیت اواست.به بیان دیگرچون هنوزاوزبان شماوشمازبان اورامتوجه نمیشویدکاسکوبااین حرکات وصداها(مانندانسانهای اولیه که چون زبان وکلمات مشترک ارتباطی نداشتندباحرکات وصداهامنظورشان رابه یکدیگرمیرساندند)میخواهدشم راازنیازش مطلع کندویاباشماارتباط برقرارکندویابه شماهشداردهدویا...

بایداین رابدانیدکه کاسکوشماچه وحشی و درمرحله رام شدن باشدوچه کاملارام وسخنگو باشد بازهم شخصیت ورفتارخاص خودراداردکه باکاسکوهای دیگروجه مشترک ندارد.

بااین تفاوت که وقتی رام وسخنگومیشودخیلی راحت ترمنظورش رامیرساندطوری که حتی اگرکسی اطلاعاتی درموردکاسکوهم نداشته باشدمنظورش رامتوجه میشود(همانطورکه میدانیدکاسکوسطح هوش وشعوردرحدیک بچه شش ساله ودلفین وشامپانزه دارد،مرحوم الکس کاسکونابغه که معرف تمام کاسکوداران ومشتاقان کاسکواست و لازم نمیبینم بیوگرافیش رامجددابازگوکنم این موضوع رابه صورت علمی وعملی اثبات کردوهمچنان کاسکوهای دیگردرادامه راه الکس برای اثبات این موضوع درتلاشندوهرروز نتیجه ای بهتروکاملترراتقدیم انسانهامیکنند)برای مثال کاسکومن وقتی گرسنه میشودروی چوب جلوی ظرف غذایش مینشیندوبانوکش ظرف غذایش رابالا وپایین میکندوکلمه گشنمه راتکرارمیکند (البته گفتن کلمات به صاحب کاسکومربوط است که هنگام شرطی کردن حرکات ونیازهای کاسکوچه کلمه ای رابه اویاددهدوتکرارکند)ویاوقتی آب ونوشیدنیش تمام میشودجلوظرف آب شروع به سوت زدن ودرآوردن صدای دریخچال ودرآوردن صدای قطره آبی که ازشیرمی افتدرامیکندوتامن برایش آب وغذانگذارم ساکت نمیشود.

یاوقتی نیازداردنوازش شودبه آرامی باپایش روی سرش رانازمیکندوکلمه نازکن راتکرار میکندویاسرش رابه طناب کنفی که برایش آویزان کرده ام میمالدوکلمه نازکن راتکرارمیکندتاووقتی که من پیشش بروم وسروبالهایش رانازکنم.

یاوقتی میخواهدبازی کندوروی سرودست من بیایدبالهایش رابازمیکندوسرش رابه این طرف وآن طرف میچرخاندودایم اسم من راصدامیکندوبیابیامیگویدوز مانیکه درقفس رابازمیکندبدوبدوباراه رفتن اردک وارش پیش من میایدوچندبارباصدای خودم سلام میکندوسرش راپایین میاورداگرمن اعتنانکنم پیراهن یاشلوارم رامیکشدویامی آیدزیردست من وخودش سرش رابه انگشتانم میکشدوبعدازسروکله ام بالامیرودوشروع به شیرین زبانی میکند.

زمانیکه بامبو(اسم کاسکومن بامبواست)احتیاج به آبتنی داردشروی به خاراندن بدنش میکندوهمانطورکه روی چوبش ایستاده شروع به چرخیدن به دورخودمیکندبه این نحوکه نوک دمش رامیگیردودورخودش میچرخد(مثل سگهایی که برای بازی دنبال دمشان دور خود میچرخند)وتااورابه حمام نبرم آرام نمیشود.

یاوقتی میوه اش تمام میشودیامیوه اش به کف قفس می افتدظرف میوه اش راازجادرمی آورد و یاشروع به وررفتن باظرف میکندوباسرش دایم به کف قفس اشاره میکندوکلمه بامبوبیارامیگوید.

وقتی چیزی برای بازی یاجویدن نداشته باشدصدای تق تق (مثل صدایی که مابا زبان وسق دهانمان درمی آوریم)درمی آوردوبانوکش به میله های قفس میزند.

وکلی حرکات وصداهای دیگرکه اگربخواهم بنویسم ازحوصله شماخارج است وچندین صفحه میشود.من باتحقیق روی کاسکوهای دوستان دیگرم متوجه شدم که هیچکدامشان رفتاربامبورا ندارندواین شخصیت ونوع رفتارهافقط خاص کاسکومن میباشدوهرکدام ازسایر کاسکوهای دوستانم رفتاروشخصیت مخصوص به خوددارند(البته دربعضی مواردجزیی که آن هم به نوع تربیت ومربوط به صاحبشان میشودشبیه است).

شخصیت ورفتارکاسکوهاازبدوتولدگرف ته تاانتهای زندگیشان(چه پرورش یافته درطبیعت وچه تربیت شده نزدانسانها)منوط به شرایط مذکوربایکدیگرمتفاوت وخاص خودشان است.

البته وقتی درشرایط اسارت ونزدانسان قرارمیگیرندشکل گیری وتغییررفتارشان به رفتارو روندتربیتشان توسط صاحب ومونس جدیدشان مربوط میشودوازاین لحاظ هم رفتاروشخصیتی متفاوت باسایرکاسکوهاپیدامیکنند.

پس درنظرداشته باشیدکه هیچگاه رفتاری که ازکاسکودیگردوستانتان میبینیدازکاسکوخودتان انتظارنداشته باشید(مگراینکه دریاددادن آن رفتاریاحرکت به کاسکوخودتان پشت کارداشته باشید)چراکه کاسکوعلاوه برشخصیت ذاتی وطبیعی خاص خودش،آن چیزی میشودکه شما خواسته ایدوبه اوآموخته اید.پس اگرازتاب بازی یاتوپ بازی یاتن صدایاهرحرکت سایرکاسکو هاخوشتان میآید،سعی کنیدبه کاسکوخودآموزش دهیدولی اگرکاسکویتان رغبت نشان نداد عصبانی وناراحت نشویدچراکه درقبال اینکه کاسکوی شماازاین حرکات وبازیهاخوشش نمیآید، حرکات ورفتاروبازیهاوکلماتی رابلداست(ازشماآموخته است)که سایرکاسکوهامیلی به انجام یاتکرار آن ندارند.

نویسنده : امیر حسین ملک محمدی