نگهداری طوطی بیش از 1 عدد ....بسیاری از مردم احساس میکنند :میتوانند یک طوطی فوق العاده داشته باشند و طوطی میتواند عضوی از خانواده شان باشد .شما از دیدن پرندگان داخل پت شاپ لذت میبرید. اگر برای طوطی های نوزاد صدا در اورید عقب خواهند رفت وقتی طوطی امازون میگوید :سلام ،شما میخندید و به فکر فرو میروید که داشتن پرنده دیگر میتواند عالی باشد.

اغلبا ،این باعث انگیزه خریدن میشود . شما فکر میکنید که صدای یک پرنده جدید مزاحمتی نخواهد داشت و یا نگهداری ان مشکل نخواهد بود و برای زندگی شما مشکلی ایجاد نمیکند . برای اضافه کردن پرنده جدید بعضی مسائل است که باید در مورد ان اطلاعات داشته باشید.در مقاله زیر به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت .

بهداشت و درمان

پرنده جدید خطر گرفتار شدن به بیماری های ویروسی و باکتریایی را به همراه دارد شما حداقل باید پرنده را 6 هفته در قرنطینه و جدای پرندگان دیگر نگه دارید و این ممکن است برای پرنده جدید کمی سخت باشد این ایده خوبی است که پرنده جدید را به دامپزشکی بببرید و اورا جدا کنید هیچ چیز بدتر از این نیست پرنده جدید را با دیگر پرندگان بگذارید

سازگاری

در واقع بعضی پرندگان بسیار حسود هستند .طوطی که من دارم اگر طوطی دیگر را ببینید حسودی بسیار میکند و تا پای مرگ میرود پس طوطی را دور از طوطی دیگر نگه دارید و از نزدیک کردن انها اجتناب کنید چون امکان دارد انها با هم درگیر شوند و طوطی ضعیف تر در این دعوا جان خود را از دست بدهبد .

اگر شما دیدید مغازه ایی دارای درختان بزرگ و زیاد است و پرندگان زیادی در ان زندگی میکنند این معنی نیست که همه پرندگان ان با هم سازگاری دارند سازگاری پرندگان میتواند با رسیدن به سن بلوغ تغییر کند. قرار دادن چند پرنده به سن بلوغ رسیده در یک قفس یا یک جایگاه اصلا درست نیست در واقع این فقط برای طوطی نیست بلکه برای خیلی از پرندگان صدق میکند. برای مثال برخی از گونه های سهره با دیگر گونه ها بسیار پرخاشگرانه برخورد میکنند پرندگان کوچکی مانند سهره میتوانند برای مرغ عشق های ارام خطرناک باشند.

وقت و توجه


اکثر صاحبان طوطی ها میدانند که طوطی نیاز به محبت و توجه دارد. دقیقا جایی که طوطی زیبای شما قرار ارد کاسه اب به سرعت کثیف میشود دانه هاروی کف قفس هست و کلم تازه به دیوارهای قفس میچسبد. میتوانید برای واقعیت دوبرابر این را در ذهن خود به تصویر بکشید
بیشتر طوطی ها به توجه زیادی در طول روز نیاز دارند پرندگان مانند موجودات دیگر هستند و زمان رفت امد شما و غذا دادن شما به خودشان را یاد میگیرند و در ان زمان مثل گربها در محل مورد نظر شما حاضر میشوند. به عنوان مثال من به طوطیم هر روز صبح غذا میدهم اوقبل از امدنم منتظرم است .او میداند من کی از اداره میایم و در ان زمان بسیار خوشحال است . یا هر شب در ساعت خاصی دوست دارد تلویزیون ببیند و...

مجموع مطالب :

به یاد دارم کسی میگفت :پرندگان مانند چیبس سیب زمینی هستند .و من فکر میکنم این برای برخی ها درست است دوست من به تازگی خانه خریده بود و محل نگهداری پرندگان را در ان خانه دیده بود و میگفت این برای من بسیار تکان دهنده بود چون در یک اتاق تمام دستشوی ها و تخمه های پرندها ریخته شده بود و بسیار کثیف بود.

و به تمام چوب های خانه صدمه زده بودند او میگفت نمیتوانند کسی را تصور کند که همچین جایی زندگی کرده است متاسفانه این نوع ازدیاد پرندگان توسط ادما بسیار بد است و جدیدا یک نوع بیماری روانی شناخته شده است.

و این یک نمونه ساده است و در جاهای دیگر بدتر از این هم وجود دارد پس همه پرندگان به مراقبت ومراقبت های دامپزشکی ،رسیدگی و نظافت نیازمنند.

نتیجه :

هنگامی که تصمیم میگیرد یک پرنده دیگر را به خانه خود بیاورید در زمانبندی و شیوه نگه داریش تامل کنیدو به هزینه اش هم فکر کنید.


مترجم :پارنیا .خ

http://www.parrotparrot.com/articles/aa102300.htm