چرا همستر ها در شب می دوند ؟


در دو قسمت :قسمت اول :

همستر ها در شب مرتبا در حال دویدن هستند دلیل دویدنشان این است که انها حیوانات فعال در شب میباشند –انها در روز میخوابند و شب بیدار میشوند به فعالیت می پردازند . این ممکن است باعث ازار انسان هایی بشود که ترجیح میدهند شب ارامی داشته باشند . راه های زیادی وجود داره که صاحب همستر میتواند با استفاده از ان همستر را مجبور کند در شب بخوابد .

همستر های سوری یا طلائی از سال 1390 در ازمایشگاه های حیوانات به عنوان حیوان خانگی نگه داری میشدند . در صورتی که گونه های ویژه همستر مانند کوتوله ، همستر روسی ،همستر کوتوله زمستانی،همستر چینی و همستر روبوروفسکی از سال 1970 به عنوان پت نگه داری میشوند.این زمان برای هیچ یک از گونه های همستر به جز همستر های سوری برای تغییر رفتار کافی نیست .


دلیل :همستر ها در صحرا زندگی میکردند و گرمای صحرا و حیوانات وحشی باعث میشد که انها در شب به شکار و فعالیت بپردازند .شب بهترین زمان برای پیدا کردن غذای اضافی و ذخیره کردن ان برای زمستان است چون در این زمان غذا بسیار کم پیدا میشود.


همستر های وحشی چینی کوچک ترین گونه همستر هستند ،همستر روبوروفسکی هر شب معادل چهار دوِ مارتن میدود !همسترها
غریز ای قوی برای جستجو غذا دارند در واقع تمام دویدن انها برای ان است که غذای مورد نظرشان را به دست بیاورند .


ادامه دارد ...

مترجم:پارنیا.خ

منبع:ehow