چرا همستر های ماده و نر با هم دعوا میکنند ؟


دو قسمت :

بوسیله :Hannah Braime


قسمت اول :همستر ماده و همستر نر اگر ماده در حالت بحران نباشد باهم دعوا خواهند کرد .

همستر حیوانی است که به صورت انفرادی زندگی میکند . همستر های کوتوله و برخی گونه های خاص از خصوصیات اجتماعی بیشتری برخوردارند . اما انها در دورهای مختلف و هر چند وقت یک بار به هم حمله میکنند و برنده همستری است که تسلط بیشتری دارد .


درست است که همستر ها کوچک هستند اما انها برخی اوقات بسیار پرخاشگر خواهند بود و امکان دارد به یکدیگر اسیب برسانند . در این جا یک قانون وجود دارد و این قانون این است که همستر نر و ماده را تا موقعی که ماده در وضعیت بحرانی قرار دارد و شما میخواهید انها را پرورش بدهید کنار یکدیگر نگذارید .

تشخیص:

همستر ها دوست دارند با هم بازی و در حالت بازی دعوا کنند بنابراین این سخت است که بین بازی همستر و دعوای واقعی و خطرناک تشخیص بدهید .هنگامی که همستر ها میخواند با هم بازی کنند در دور قفس دنبال یکدیگر میکنند .انها ممکن است صداهای ریزی هم از خود در بیاورند . به هر حال انها نمیخواهند به یکدیگر اسیب برسانند .


هنگامی که دعوا تهاجمی تر و شدید تر بشه شما میتوانید صدمه هایی که به همستر وارد میشود مشاهده کنید .این دعوا ها میتوانند بسیار بی خطر باشند (مثل زخم ها و خراش های کوچک ) اما ممکن است به سرعت جدی شود و همسترها را خطر تهدید کند پس این بدین معنا است که سریعا همستر ها را جدا کنید .


اهمیت :دعوای همستر ها ممکن است صدمه جدی به همستر ها وارد کند . اگر انها احساس کنند که خطر تهدیدشان میکند یا باید از قلمرو خود دفاع کنند حالت تهاجمی به خود میگیرند . دندان ها و ناخن های تیز انها ممکن است باعث صدمات جدی بشود تا حدی که ممکن است یکی از انها کشته شود .


همستر نر و ماده را هنگام دعوا جدا کنید که از خیلی اتفاقاتی که ممکن است اتفاق بیافتد جلو گیری شود . همستر ها وقتی که احساس استرس کنند خشمگین خواهند شد ،در کل همستر نر و ماده را از یکدیگر جدا نگه دارید این برای هر دو انها بهتر خواهد بود و سلامت انها را تضمین خواهد کرد .


مترجم:پارنیا .خ


منبع: Why Do Male & Female Hamsters Fight? | eHow.com


ادامه دارد ...