اسب آبی hippopotamus amphibius واژه ای یونانی است با این تفکیک: hippos به معنی اسب potamos به معنی رودخانه.
اسب آبی بزرگ است و بیشتر گیاهخوار است و پستانداری آفریقایی است که یکی از دو عضو باقی مانده hippoptamidae است که در گذشته 4 عضو داشته است.
گروهای اسب آبی hippos شامل بیش از 40 اسب آبی است که گله ها در آب مانند یک مدرسه، قایق و لوبیاهستند.
یک اسب آبی نر به عنوان یک گاو نر و یک اسب آبی ماده به عنوان یک گاو ماده و یک کودک به عنوان یک گوساله اطلاق می شود.
طول زندگی یک اسب آبی 50_40 سال است.
ماده ها در 5 یا 6 سالگی به بلوغ جنسی می رسند و دوره ی بارداری 8 ماهه دارند .
اسب آبی به نام دونا در باغ وحشی در ایندیانا پیرترین اسب آبی شناخته شده است که 55 سال عمر دارد.
اسبهای آبی به طور متوسط 5/4 متر طول دارند و 5/1 متر ارتفاع تا کتف دارند و وزنی معادل 1500 تا 3200 کیلوگرم دارند.
آنها با گرکدن سفید هم سایز هستند و بزرگترین جانور خشکی زی بعد از گونه های مختلف فیل هستند.
نرها در تمام طول عمر خود به رشد ادامه میدهند در صورتی که ماده ها به ماگزیمم وزن خود در 25 سالگی می رسند .
ماده ها از نرهای همتای خود کوچکتر هستند و وزن نرمال آنها بیش از 1500 کیلوگرم نیست. بزرگترین اسب آبی ثبت شده 4500 کیلوگرم وزن و 5 متر طول داشته است.
پوست آنها 4 سانتیمتر ضخامت دارد و 25درصد وزنشان را تشکیل می دهد .
اگرچه یکی از حیوانات بزرگ است ولی برروی زمین از انسان سریعتر می دود.
یک تخمین برای سرعت آنها وجود دارد و آن هم 40_30 کیلومتر در ساعت و حتی گاهی 50 کیلومتر در ساعت است.
چشمها و گوشها و سوراخ بینی اسب آبی برروی سقف جمجمه قرار دارد و این باعث می شود تا بتواند بیشتر طول روز را در زیر آب باقی بماند و خود را خنک کند و همچنین خود را از آفتاب سوختگی محافظت کند.
بعلاوه برای محافظت در برابر آفتاب سوختگی پویت آنها یک ضد آفتاب طبیعی ترشح می کند که قرمز رنگ است و bloodsweatنامیده می شود.
اما این ترشح نه خون است و نه عرق
این ترشح ابتدا بی رنگ است بعد از مدتی قرمز نارنجی می شود؛ و سرانجام قهوه ای می شود.
دو رنگیزه با اسیدیته بالا در این ترشحات وجود دارد قرمز و نارنجی
رنگیزه قرمز با نام هیپوسودوریک و رنگیزه نارنجی با نام نروهیپوسودوریک شناخته می شود.
رنگیزه قرمز ممانعت می کند از رشد باکتریها ی بیماریزا که باعث شده است که این فرضیه بوجود بیاید که این ترشحات تاثیرات آنتی بیوتیکی دارند.
این دو رنگیزه در نور ماورابنفش به عنوان ضد آفتاب عمل می کنند.
چگونگی بوجود آمدن این رنگیزه ها هنوز کشف نشده است ولی ممکن است از اسید آمینه تیروزین سنتز شود.
اسب آبی آب را در غروب آفتاب ترک می کند و روی زمین گاهی تا 8 کیلومتر روی زمین حرکت می کند و از علفها به عنوان منبع غذایی اصلی تغذیه می کند؛ 4 تا 5 ساعت چرا می کند و هر شب 68 کیلوگرم عذا می خورد.
اسبهای آبی با سرعت 8کیلومتر در آب شنا می کنند.