ماهی رنگین کمان کوتوله:

نام:ماهی رنگین کمان کوتوله_Dwarf Rainbowfish_Neon Rainbowfish ~ Dwarf Blue Rainbowfish ~ Diamond

نام علمی
:Melanotaenia praecox

خانواده:Melanotaeniidae

زادگاه:استرالیا_پائوپا

سایز نهایی:6 سانتی متر

سایز تانک:110 لیتر

شرایط اب: ph اب بین 6.5 تا 8 .دمای اب بین 24 تا 28 درجه.سختی اب بین 5 تا 30 درجه.

تغذیه:همه چیز خوارند.کرم های توبیفیکس و یا غذای گرانول برای انها مناسب است.

همزیستی:از طرف این ماهی خطری دیگر ماهیان را تهدید نمیکند.این ماهی با سایر اعضای خانواده مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:دم ماهی نر هاله های قرمز و دم ماهی ماده هاله های زرد یا نارنجی دارد.

تکثیر:ماده تخم های خود را بر روی سطوح شنی یا سنگی میگزارد.برای تکثیر این ماهی کافیست دما را بالا ببریم و جفت را به خوبی تغذیه کنیم.