سلام
سه تا بچه گربه جهت واگذاری ...
مشخصات : سالم هستند ،در غذا خوردن و دفع مستقل هستند ( در جای مخصوص گربه ها مدفوع می کنند)

این دوتا با آخری خیلی شبیه هم هستند... به گوشهاشون دقت کنید متوجه میشید
این هم یکیشون از بالا سر که مثل یه گلوله نرم می مونه ......


شماره تماس : صفر نهصد و دوازده 2956918