این عکس یک مار است که گاوی را از درون آب به بالا میکشد
این عکس در صخره هایی واقع در غرب استرالیا گرفته شده است