این عکس ها هم تقدیم به بچه های گل پارسی پت
نژاد ماشرومم چیه؟