سلام.
دیدم بال پیتونم تنهاست ... براش یه دوست گرفتم