[COLOR=Red][SIZE=4][FONT=Arial]ترجمه: Discjockey مهرداد

[COLOR=Black]این ماهی رشد زیاد سریعی داشته و برخی از مردم آنرا خیلی ارزشمند توصیف می کنند. جوان های آن بسیار مناسب بوده و آرام و بی باک می باشند و به راحتی تغذیه می شوند.
خانواده: سرانیده
نام معمولی: گروپر پلنگی
انتشار: آب های جنوب شرقی آسیل
حداکثر اندازه: 30 سانتی متر
غذا: گوشت خوار