نوازش درمانی روشی برای آرام کردن حيوانات خانگی عصبی

نوازش T شکل کمک به برقراری ارتباطی بهينه بين حيوان خانگی و صاحبش می کند. در سال 1978 ميلادی ليندا تلينگتون جونز در کمک به اسبهـايی که مشکلات رفتاری داشتند نوعی از نوازشهايی که به شکل حرف T بودند را ارائـه کـرد . بعـد از مدتی اين تکنيـک را تصحيح کـرده و آنرا بصـورت يکسـری حرکات دورانی کوچک توسط دست بر روی بدن درآورد که اين تکنيک بر روی انسانها و حيوانات موثر واقع شد.
درپـی مقايسـه ای که بيـن نوازش T شکل و ماساژ دادن انجام شده اين نتيجه حاصل شده است که ماساژ بر عمق بافتهای بدن تاثير گذاشته وآنها را فعال مینمايد درصورتيکه اگرچه لمس T شکل کمک به افزايش هوشياری در بسياری از قسمتهای مختلف بدن می*کند ولی فقط پوست و سيستم عصبی را تحريک کرده و بر سيستم ماهيچه که کمی عميقتر است تاثير گذار نیست. همچنين نوازش T شکل فقط بر روی قسمتهای کوچک بدن امکان پذير است در صورتيکـه ماساژ بر روی قسمتهای بزرگتـری از بدن و در برخی موارد بر روی کل بدن تاثير گذار است.
طبق آزمايشی که برای اندازه*گيری امواج مغزی ثبت شده توسط ماشينهای بيـوفيدبک بر روی بيمـارانی که با روش لمسی T شکل بهبود يافته*اند انجام شده، امواج مغزی اين بيماران کاملا فعال بوده است.
نوازش T شکل بر روی سگها و گربه*ها به دليل تاثير آرامش بخشی که دارد استفاده می*شود. بطور نمونه اين آزمايش بر روی بسيـاری از سگهـايی که به علت ترس احتمال گاز گرفتن در آنها (گازهای ترس) وجود دارد و يا گربـه*هاي عصبی که به سختی قادر به گرفتـن و يا نگهداشـتنشـان هستيـم انجام شده و جواب مثبتـی به نوازشها ی T شکل داده*اند. چه اين عمل مستقيما با دست انجام شود چه بوسيله چوب و يا پرنتيجه يکسان است. نوازش T شکل باعث بوجود آمدن ارتباط بهينـه بين حيوان وصاحبش می*شود. مردم روشی جديد و بدون ايجاد ترس برای در دست گرفتن حيواناتشـان ياد می*گيرند و حيوانات می*توانند احساس آرامش کرده و فهم جديدی از خواسته های صاحبانشان داشته باشند.
نوازش T شکل علاوه بر آرام کردن سگها و گربه*هايی که ترسيده*اند می*تواند در از بين بردن درد يا کم کردن ناراحتی دوران نقاحت بعد از عمل جراحی مفيد واقع شود و همچنين در حيواناتی که از کوتاه کردن ناخنهايشان ممانعت می*کنند موثر باشد و در حيواناتی که دچار شوک شده و يا جراحتهای جدی برداشته*اند انجام نوازش T شکل بر روی گوششان می*تواند بهبود دهنده باشد.
صاحبـان و یا اعضـای دامپزشـکی برای آرام کردن حيوانات و بهـبـود بخشـيـدن به رابطه بيِن مردم و حيوانات میتواننـد از تکنيـک نوازش T شکل استفـاده کنند . مردم تاثيـرمثـبت متقـابل اين تکنيـک را بـا حيوانات خانگـی می آموزند و حيوانات نيز آرامش بخشيدن و اطمينان دادن به انسانها را ياد می گيرند و در راه رسيدن به اين هدف که می توان از آن به عنوان يک درمان کمکی نام برد همکاری می کنند.

منبع: pet-togethers
ترجمه: آزاده زهرایی (عضو انجمن حمایت از حیوانات)