در پي تاييد ابتلا به مشمشه ببر ماده هم به زودي کشته مي شودفرجام ناگوار دامن ببر ماده را هم گرفت. اين ببر نيز در پي تاييد ابتلا به مشمشه به زودي همچون شيرهاي باغ وحش ارم کشته مي شود. اشتباه ترين طرح ريست محيطي ايران همچنان قرباني مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري محيطزيست ايران حدود دو ماه بعد از مرگ ببر نر سيبريايي که براي احياي نسل ببر مازندران به ايران اورده شده بود ببر ماده نيز به زودي کشته مي شود. رئيس سازمان دامپزشکي از مثبت بودن جواب آزمايش ببر ماده مبني بر ابتلا به بيماري مشمشه خبر داد.


سيد محسن دستور در گفت*وگو با خبرگزاري فارس،* درباره اعلام نتيجه بررسي آزمايش*هاي ببر ماده در کشور آلمان مبني بر مثبت بودن آن گفت: علي*رغم نتيجه مثبت آزمايش*هاي ببر ماده مبني بر مبتلا بودن به مشمشه هنوز در اين زمينه تصميم خاصي نگرفته*ايم.

وي در ادامه گفت: طي جلسات مشترکي که با محيط زيست داشته*ايم، نتيجه آزمايش به آنها نيز اعلام شده است.

رئيس سازمان دامپزشکي اظهار داشت: قرار است در جلسه مشترک سازمان محيط زيست، دامپزشکي و وزارت بهداشت در اين زمينه تصميم*گيري شود.

دستور اعلام کرد: در حال حاضر نيز بررسي*ها براي گرفتن تصميم درست ادامه دارد.

کميته مشترک هنوز تصميمي درباره ببر ماده مبتلا به مشمشه نگرفته است
------------------------------------------------------------------------------------------

وي اظهار داشت: تصميم*گيري در اين زمينه به نظر کميته فني مشترک بين سازمان محيط زيست، دامپزشکي و وزارت بهداشت موکول شده است ضمن اين*که نظر سازمان محيط زيست نيز در اين زمينه بسيار مهم است.


دستور در پاسخ به اين پرسش که: "علت ابتلاي ببرها و ساير حيوانات باغ وحش تهران به بيماري مشمشه چيست؟ "، گفت: با توجه به تحقيقات صورت گرفته به احتمال زياد دليل اصلي تغذيه*اي بوده که به آنها داده شده است.

رئيس سازمان دامپزشکي در پاسخ به اين پرسش که: "چه سازماني وظيفه نظارت بر تغذيه حيوانات را دارد؟ "، گفت: تغذيه با سازمان دامپزشکي نيست ولي اگر جابه‏جايي در زمينه تهيه تغذيه صورت گيرد نياز به مجوز دامپزشکي دارد. اما در اين زمينه غذاي داده شده مطابق دستورالعملي بوده که به محيط زيست داده شده است.


وي تأکيد کرد: در اين زمينه محيط زيست وظيفه نظارت دارد ضمن اينکه براي ساير حيوانات باغ وحش نيز مطابق دستور محيط زيست عمل شده است.