گربه*ای که با یک خانواده آمریکایی در بوستون زندگی می کند به عنوان یکی از اعضای هیئت منصفه به داد گاه عالی این شهر فراخوانده شد.به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از سرشماری سراسری سال 2010 آمریکا آغاز شد. در دوره سرشماری "آنا اسپوزیتو" صاحب گربه ای به نام "سال" اسم این گربه را هم وارد فرم سرشماری کرد.
به این ترتیب یک قا ضی داد گاه عالی بوستون این گربه را به عنوان یکی از اعضای هیئت منصفه به داد گاه فراخواند.
این زن آمریکایی پس ازدریافت این فراخوان به داد گاه عالی "سافولک" در بوستون نامه ای به این شرح نوشت: "سال قادر به حرف زدن و درک زبان انگلیسی نیست." و نامه ای از دامپزشک "سال" را ضمیمه آن کرد که توضیح می داد: "سال یک گربه عقیم پشمالوی کوچک است".

این درحالی است که به طور عجیبی داد گاه دستور داده است که این حیوان باید خود را به داد گاه معرفی کند. "آنا" در نامه خود توضیح داد که اسم "سال" را در گروه "حیوانات خانگی" سرشماری سال 2010 وارد و حتی عنوان "سگ" را خط زده و نوشته است که "سال" گربه است.
براساس گزارش تلگراف، این زن گفت: "آیا وقتی که آنها از سال سئوال می کنند گناهکار یا بیگناه؟ آن چه جوابی خواهد داد؟ میو؟" سال عضوی از خانواده است و بنابراین من اسم آن را در زیر عنوان حیوانات خانگی فرم سرشماری وارد کردم اما به وضوح مشخص است که داد گاه در این مورد اشتباه کرده است."
"گای اسپوزیتو"، شوهر آنا در این خصوص گفت: "من گفتم: سال، عضو هیئت منصفه؟ این یعنی چه؟ من شوکه شده بودم."

منبع:مهر نیوز