چاقو ماهی زبرا:

نام: چاقو ماهی زبرا_Zebra Knifefish

نام علمی: Gymnotus pedanopterus

خانواده:Gymnotidae

زادگاه:امریکای جنوبی_برزیل_نگرو

سایز تانک:تانکی در حدود 200 لیتر

سایز نهایی:تا 28 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 6 تا 6.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

تغذیه:غذاهای کف ابی برای انها مناسب است.همچنین به خوردن خوراک ماهی زنده علاقه نشان میدهند.

همزیستی:با ماهیان کفزی بی ازار و بعضی از ماهیانی که سطح شنای انها بر روی اب است.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:غیر ممکن.