بعد از خرید همستر

۱- همستر را در دست بگيريد و آنرا نوازش کنيد و به او عشق بورزيد ! تا خجالتی و کمرو بار نيايد. اگر از محيط جديد می ترسد بهتر است چند روز به او فرصت دهيد تا به محيط جديد عادت کند.

۲- غذا را با دست خود به او بدهيد. غذا را در کف دست خود بگذاريد تا از دستان شما آن را بخورد.

۳- وقتی در حال خوردن غذا است بسيار آرام او را نوازش کنيد.

۴- در حال خوردن غذا دست ديگر خود را به صورت محافظ دور او قرار دهيد .

۵- او را مدتی در کف دست خود جا به جا کنيد تا ترسش از بين برود.

۶- در حالی که او را در دست خود گرفته ايد به او اجازه بدهيد بيرون را نگاه کند تا بفهمد که در امان است.

۷- همستر از دويدن و بالا رفتن از شما لذت می برد.نکات مهم


۱- با همستر خيلی آرام رفتار کنيد. او را از ارتفاع يا روی مبل و صندلی به روی زمين رها نکنيد.

۲- با او آرام صحبت کنيد . سرش داد نزنيد و در کنار او به آرامی حرکت کنيد تا از شما نترسد.خطرات


۱- همستر وقتی که وحشت کند با دندان های جلويی خود گاز می گيرد. پس سعی کنيد او را نترسانيد .

۲- قبل از دست زدن به همستر دستان خود را بشوييد. چون همستر ها بينايی ضعيفی دارند و اگر دست شما بوی غذا بدهد آن را با غذا اشتباه می گیرند و می خورند!

۳- همستر ها نسبت به سرما خوردگی انسان ها بسيار حساس هستند و بايد از آنها در جای مناسب نگهداری شود