چاقو ماهی زنبوری:

نام: چاقو ماهی زنبوری_Reticulate Knifefish_Pom Pom Knifefish ~ African Featherfin Knifefish ~ Marbled

نام علمی:Papyrocranus afer_Reticulate Knifefish (albino)

خانواده:Notopteridae

زادگاه:غرب افریقا_نیجر

سایز تانک:تانکی در حدود 600 لیتر

سایز نهایی:تا 80 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 6 تا 6.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 30 درجه را میپسندند.

تغذیه:غذاهای کف ابی برای انها مناسب است.همچنین به خوردن خوراک ماهی زنده علاقه نشان میدهند.

همزیستی:با ماهیان کفزی بی ازار و بعضی از ماهیانی که سطح شنای انها بر روی اب است.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:غیر ممکن.