چاقو ماهی ببری:

نام: چاقو ماهی ببری_Elegant Knifefish_Barred Knifefish ~ Tiger Knifefish

نام علمی:Steatogenys elegans

خانواده:Hypopomidae

زادگاه:امریکای جنوبی_امازون

سایز تانک:تانکی در حدود 220 لیتر

سایز نهایی:تا 29 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 6 تا 6.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 26 درجه را میپسندند.

تغذیه:غذاهای کف ابی برای انها مناسب است.همچنین به خوردن خوراک ماهی زنده علاقه نشان میدهند.

همزیستی:با ماهیان کفزی بی ازار و بعضی از ماهیانی که سطح شنای انها بر روی اب است.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:غیر ممکن.