نحوه ساخت ویواریوم مناسب برای ماراگر شما قصد خرید یک مار را دارید باید در ابتدا یک ویواریوم داشته باشید و آن را به شکل مناسبی تنظیم کرده باشید. دکوراسیون داخلی محفظه تا حد زیادی به نوع مار و بودجه شما بستگی دارد. هر مار بسته به نژاد و گونه اش، احتیاجات خاص خود را دارد اما برخی از موارد وجود دارند که برای تمامی مارها عمومیت دارد.

گرمادهی


از آنجا که مارها حیواناتی خونسرد هستند برای تنظیم دمای بدنشان به محیط وابسته اند بنابراین یک طیف گرمایی کامل برای مار حتما باید فراهم شود. در این حالت، مار شما بسته به نیاز خود، بین نقاط با دمای مختلف حرکت کرده و دمای بدنش را متعادل میکند.

برای ایجاد یک طیف گرمایی باید یک طرف محفظه را به عنوان «قسمت سرد» و سمت دیگر را به عنوان «قسمت گرم» انتخاب نمایید. بسته به نوع ماری که نگهداری میکنید، دمای قسمت گرم باید معادل با دمای اتاق یا گرم تر باشد. به عنوان مثال، من در محفظه ای که برای بال پیتون خود ساخته ام در قسمت چپ، دمایی برابر با 33 درجه سانتیگراد و در قسمت دیگر دمایی برابر با 28 درجه سانتیگراد را ایجاد کرده ام. بدین شکل هرگاه که این پیتون نیاز به گرم شدن داشته باشد به سمت چپ محفظه و هرگاه که نیاز به خنک شدن داشته باشد به سمت راست محفظه خواهد رفت.
ادامه دارد ...
مترجم : محمد مسعود کشوری
منبع : associatedcontent.com