الکس سگی نابینا!
ما دگان هستیم !در سال 2008 ما تصمیم به قبول کردن و گرفتن یک سگ نابینا شکاری به نام الکسی گرفتیم .الکس یک سگ شیرین کوچک است .الکس یک سگ 3 ساله است که داستان زندگی کالا متفاوتی دارد .هنگامی که الکس 1 سال داشت اتومبیلی با او تصادف میکند و قسمت مربوط به بینایی مغزش اسیب دیده و از کار می افتد .در فوریه سال 2008 یکی از مهربانان که در شلتری به نام اوهیو کار میکرد الکس را به انجا منتقل میکند.در این شلتر حیوانات را نمیکشند و انها را ازار نمیدهند و تنها احتیاجات مورد نیاز انها را بر طرف میکنند .در حال حاضر الکس در خانه ما زندگی میکند .برای ما سخت ترین دوره زمانی بود که ما نمیتوانستیم بدانیم الکس چه احساسی دارد .ما متشکر و خوشحال هستیم که الکس را در خانه مان داریم . ما همواره سعی داریم تا به او اموزش بدهیم هنگامی که در ماشین در حال رانندگی مینشیند ارام باشد . ما دوست داریم او را به همه مکان ها ببریم .او سگ بسیار ارامی است اما هنگامی که سوار ماشین میشود به شدت مضطرب شده و میترسد . در بیشتر مواقع او گیج است که در کجا قرار دارد .الکس بچه کوچک ما است .

مترجم:پارنیا.خ

http://www.blinddogs.net/alex.html