سائو Sao نام ماده فیل 35 ساله ******ی است که تعجب دانشمندان رو برانگیخته استآیا شما تا حالا فیلی رو هنگام نقاشی دیدید؟ یا اینکه اصلا فیل نقاش دیدید؟ تعجب نکنید ... واقعیت دارد. این فیل خبر ساز ما ره صد ساله را یه شبه رفته است.

فیل خبری ما مانند هزاران فیل موجود در دنیا، یک زندگی عادی داشت. اما بطور کاملا تصادفی نیروی تخیل هنری و خلاقیتش گل کرده و یه دفعه نقاش می*شود.سائو Sao نام ماده فیل 35 ساله ******ی است که تعجب دانشمندان رو برانگیخته است. همچنین نظر بسیاری از برگزارکنندگان سیرک را به خود جلب کرده است !

توریستهای زیادی برای دیدن این فیل خانم هنرمند به باغ وحش، محل زندگی او راهی می شوند

او از این کار بسیار لذت می*برد، بخصوص زمانی پای تشویق مردم و دریافت موز و شیرینی دلخواهش در میان باشد.در حال حاضر خانم سائو این فیل نقاش در حال آموزش نقاشی به فرزندش و سایر همنوعانش است. این فیل هنرمند یه سایت شخصی برای آثار و فعالیت*هایش نیز راه اندازی کرده است.