کاراسین دندان بلند:

نام:کاراسین دندان بلند_Sabertooth Characin_Payara ~ Sabre Toothed Tiger Fish ~ Pirandirá

نام علمی : Hydrolycus armatus

خانواده: Cynodontidae

زادگاه:امریکا_گویانا

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 750 لیتر

سایز نهایی:تا 60 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 6 تا 8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:رژیم غذایی این ماهی باید سرشار از پروتئین باشد.

همزیستی:با ماهی های کاراسین بزرگ در تانک های بزرگ.

تعیین جنسیت
:غیر مشخص

تکثیر:.در اسارت غیر ممکن است.