لانگ اسنوت:

نام:لانگ اسنوت_Longsnout Distichodus_Longnose Distichodus ~ Long Nosed Distichodus

نام علمی : Distichodus lusosso

خانواده: Citharinidae

زادگاه:افریقا_کنگو_نیجر

سایز تانک:برای رسیدن به رشد نهایی تانکی در حدود 450 لیتر

سایز نهایی:تا 38 سانتی متر

شرایط اب: ph بین 605 تا 7 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 26 درجه را میپسندند.سختی اب بین 2 تا 20 درجه.

تغذیه:.این ماهی ها همه چیز خوارند.غذای تازه و کرم توبیفیکس برای انها پیشنهاد شده است.همچنین غذای گرانولی برای انها مناسب میباشد.

همزیستی:با سایر کاراسین های همسایز خود مشکلی ندارد.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:.در اسارت غیر ممکن است.