راحت کردن حیوانات خانگی (قسمت 1)

مقدمهبرای یک صاحب یا یک دامپزشک سخت ترین چیز راحت کردن حیوانات است.انتخاب راحت کردن اخرین اتخاب است برای حیوانی که زیاد درد میکشد یا برای حیوانی که صاحبش هزینه پرداخت هزینه کارهایش را ندارد به عنوان یک صاحب یوانات از نظرعاطف خیلی سخت است تصمیم بگیرد که حیوان را راحت کنداما بحث در مورد راحت کردن حیوانات بحث مفیدی است .خانواده حیوان برایشان خیلی سخته که تصمیم بگیرند باحیوان خداحافظی کنند و بگذارند دامپزشک راحتش کند. پس راحت کردن بحث مهمی است که باید در موردش بحث شود .چگونه بفهمیم زمان ان است ؟دانستن اینکه چه وقتی باید حیوانتان را راحت کنید به اندازه سلامتی حیوان مهم است .اغلب اوقات باید تجربه های حیوانتان را در زندگی بررسی کنید ایا حیوانات از خوردن یا بقیه مسائل لذت میبرد ؟ایا حیوان ماتوانند به راههای ساده جواب بدهد ؟ایا خوشی های حیوانات بیشتر از درد کشیدنش است ؟دکتر در صورتی که شما تمام علاق و تجربیات حیوانتان را بگویید راحتتر راه درمان را تشخبص میدهد .اگر حیوانات مریض است ،درمورد رفتار ،علائم میپرسد و امکان بازیابی زیاد است .
در بسیار از موارد برای تصمیم وقت زیادی دارید و فوری نیست و میتوانید در باره انچه انجام میدهید فکر کنید .و تصمیم را به همه اعضای خانواده بگویید و با انها بحث کنید .اگر میدانید بحث کردن انها شما را از تصمیم خودتان باز میدارد میتوانید مطرح نکنید و خودتان تصمیم بگیرید . و راهی را که دوست دارید حیوان به ان طریق راحت شود را انتخاب کنید .شما مسائول مالی را باید به اندازه احساس در نظر بگیرید .اگر توان مالی نداربد خودتان را مقصر ندانید .بسیاری از مردم هستند که فکر میکنند شکما صاحب بدی برای حیوانتان بوده اید . انچه مهم است این است که برای سلامت حیوانتان وقت گذاشته اید .ایا شما میتوانید سریعا بگویید خداحافظ ؟چقدر این تصمیم برایتان وقت میبرد و راحت است ؟