چگونه مرغ عشق را از قفس بیرون بیاوریم:
مرغ عشق ها پرند های بسیار بمزه و دوست داشتنی به عنوان حیوان خانگی هستند . هنگانی که انها به صاحب خود اعتماد میکنند صاحبشان به راحتی میتواند به انها دست بزند و انها از دست زدن لذت خواهند برد .به محض اینکه انها به صاحبشان اعتماد میکنند خیلی راحت دستی میشوند و از از پنهان شدن در جیب و کیف و موو... لذت خواهند برد . اول شما شروع کنید که مرغ عشق را اهلی بکنید و اعتماد انها را جلب کنید و مطمئن شوید بیرون از قفس برایشان امن است و میتوانید انها را بگیرید .سختی:نسبتا اساندستور:
مرحله 1:
برای خود برنامه ریزی کنید که روزی 1 تا 2 بار با او کار کنید . هر چند این جلسه ها تا اعتماد پرنده تان بسیار کوتاه و مختصر خواهد بود
مرحله 2:
بر خی اوقات ممکن است شما از اینکه نمیتوانید به مرغ عشقق دست بزنید ناراحت شوید . پس چند تا نفس عمیق بکشید . اگر شما هنگامی پرنده در حال پرواز است جیغ بکشید باعث افتادن پرنده میشود و پرنده نه تنها صدمه میبیند بلکه دیگر هیچ وقت به شما کمی هم اعتماد نخواهد کرد .
مرحله 3:
اگر مرغ عشقتان کمی حالت تهاجمی دارد او را با حوله بگیرید . چون او تا متوجه شود شما صاحبش هستید شما را گاز خواهد گرفت .
مرحله 4:
مرغ عشقتان به ارامی با حوله بر دارید . هیچ وقت به طور ناگهانی به سمت انها برای برداشتن نروید !!به ارامی انها را در داخل حوله قرار دهید به صورتی که انها ارام بشوند .
مرحله 5:
1 تا 2 هفته صبر کنید تا پرنده تان به دست به حوله شما عادت کند و اعتماد ش نسبت به شما جلب بشود . هنگامی که پرنده شما با شما راحت است و به شما اعتماد میکند شما میتوانید با راحتی با او کار و بازی بکنید . شما میتوانید او را بر روی شانه با جیب پیراهنتان بگذارید .
مرحله 6:
اگر مرغ عشق شما را گاز میگیرد به ارامی بر روی صو.رت او بزنید (خواهش میکنم به ارامی را فراموش نکنید )از پریدن یا فریاد زدن بپرهیزید .ابا اینکار پرنده شما را بیشتر گاز خواهد گرفت.
فنون و هشدار ها:
*لازم به ذکر است که نگه داری مرغ عشق های ماده بسیار اسن تر از نر بوده و زودتر اهلی میشوند .


**هرگز پرنده را نفشارید . بچه ها به هیچ وجه نباید به مرغ عشق ها دست بزند و فقط والد انها حق دست زدن دارد .
موفق باشیدehow

مترجم:پارنیا.خ

پایان